Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน)
 • TOR สายสนับสนุน :
  1.1 การมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอินทรีย์ product champion smart farm
 • TOR สายวิชาการ :
  1.1 การมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอินทรีย์ product champion smart farm
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  30 มีนาคม 2566-30 มีนาคม 2566
 • เวลา :
  09.00-11.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  22 มีนาคม 2566-29 มีนาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  60
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
3นาย จตุพล มูลเมือง
4นาย จักรพงศ์ ผู้วิจารณ์
5นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
6นางสาว ฉลวย จันศรี
7นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
8นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
9นาย ธนากร แนวพิชิต
10นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
11นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
12นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
13นาย เปรมชัย สุทธคุณ
14ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
15นาย ภิญโญ ผลงาม
16นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
17นาย วรากร พลเสน
18นาง วาสนา วรรณคำ
19นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
20ดร. ศตพล กัลยา
21นาย ศักดา ปินตาวงค์
22นาง ศิรภัสสร กันถาด
23อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
24นาย สมศักดิ์ กันถาด
25นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
26นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
27นาย สุทิน สามาทอง
28นาง สุธิดา นะภิใจ
29ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
30นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
31นาง เหมสุดา แก้วกอง
32นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
33นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
34นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
35นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093