Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  รับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  1.1 การมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอินทรีย์ product champion smart farm
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  30 มีนาคม 2566-30 มีนาคม 2566
 • เวลา :
  11.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  22 มีนาคม 2566-29 มีนาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
3อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
4นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
5อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
6นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
7นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
8นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
9นางสาว ฉลวย จันศรี
10อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
11นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
12อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
13นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
14นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
15นาย ธนากร แนวพิชิต
16อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
17นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
18นาง บุษบง เสนรังษี
19นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
20นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
21นาย เปรมชัย สุทธคุณ
22อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
23อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
24ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
26นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
27นาย ภิญโญ ผลงาม
28ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
29นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
31ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
32นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
35อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
36อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
37อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
38อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
39นาง วาสนา วรรณคำ
40นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
41อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
42รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
43ดร. ศตพล กัลยา
44อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
45ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
46นาย ศักดา ปินตาวงค์
47นาง ศิรภัสสร กันถาด
48อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
49นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
50อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
51อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
52นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
53อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
54นาย สุทิน สามาทอง
55นาง สุธิดา นะภิใจ
56อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
57ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
58นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
59นาง เหมสุดา แก้วกอง
60นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
61อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
62อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
63นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
64อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
65นาง อัญชลี ปินตาวงค์
66อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
67นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093