Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรม Big Cleaning Day วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 66 ณ โรงงานนำร่องฯ
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking Greenoo office
 • TOR สายวิชาการ :
  เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  24 มีนาคม 2566-24 มีนาคม 2566
 • เวลา :
  13.30-16.30 น.
 • สถานที่ :
  อาคารโรงงานนำร่องฯ
 • ลงทะเบียน :
  23 มีนาคม 2566-24 มีนาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
5นาย จตุพล มูลเมือง
6อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
7นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
8นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
9นางสาว ฉลวย จันศรี
10อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
11นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
12นาย ทนง จ๋าวรรณกาศ
13นาย ทศพล กันยากิจ
14นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
15นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
16นาย ธนากร แนวพิชิต
17นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
18นาย บัญชา เชาว์แล่น
19นาง บุษบง เสนรังษี
20นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
22นาง ปรียฉัตร บุนนาค
23อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
24นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
25นาย เปรมชัย สุทธคุณ
26อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
27อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
28ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
29นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
30นาย ภิญโญ ผลงาม
31ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
32ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
33นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
34นาย วราวุธ อัฐวงศ์
35นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
36อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
37นาง วาสนา วรรณคำ
38อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
39ดร. ศตพล กัลยา
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
41นาย ศักดา ปินตาวงค์
42นาย สมโภช มาหน้อย
43นาย สิงหา เถระ
44อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
45นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
46นาย สุทิน สามาทอง
47นาง สุธิดา นะภิใจ
48อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
49นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
50นาง เหมสุดา แก้วกอง
51นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
52นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
53นาง อัญชลี ปินตาวงค์
54นาย อุเทน นะภิใจ
55อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093