Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  พิธีสำคัญ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
 • รายละเอียด :
  👉การแต่งกาย👈🏻 ⚪️ข้าราชการ, พนง.มหาวิทยาลัย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 🟡จิตอาสาพระราชทาน : ชุดเสื้อโทนสีเหลือง พร้อมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ⚪️ประชาชน : ชุดสุภาพ/ชุดของกลุ่มองค์กร สุภาพสตรี สวมกระโปรง ร้องเท้าหุ้มส้น **ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการร่วมพิธี**
 • วันที่ :
  6 เมษายน 2566-6 เมษายน 2566
 • เวลา :
  07.00-09.30 น.
 • สถานที่ :
  หอประชุมอำเภอร้องกวาง
 • ลงทะเบียน :
  24 มีนาคม 2566-5 เมษายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
3นางสาว ฉลวย จันศรี
4รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
6อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
8อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
9นางสาว บังอร ปินนะ
10นาย บัญชา เชาว์แล่น
11นาง บุษบง เสนรังษี
12นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
13อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
14ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
15นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
17นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
19อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
22นาง วาสนา วรรณคำ
23นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
24อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
25รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
26ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
27นาง ศิรภัสสร กันถาด
28อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
29นาย สมศักดิ์ กันถาด
30นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
31นาง สุธิดา นะภิใจ
32ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
33นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
34อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
35นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
36นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
37นาง อัญชลี ปินตาวงค์
38อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
39นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093