Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนฯ (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผังปฏิบัติงาน (Flowchart) ประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 • TOR สายสนับสนุน :
  2.4 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์
 • TOR สายวิชาการ :
  1.1 การมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอินทรีย์ product champion smart farm
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  28 เมษายน 2566-28 เมษายน 2566
 • เวลา :
  09.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  19 เมษายน 2566-27 เมษายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  60
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กรองทอง สิธิเกตุ
2นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
3นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
4นาย จตุพล มูลเมือง
5นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
6นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
7นางสาว ฉลวย จันศรี
8นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
9นาย ทนง จ๋าวรรณกาศ
10นาย ทศพล กันยากิจ
11นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
12นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
13นาย ธนากร แนวพิชิต
14นาย บัญชา เชาว์แล่น
15นาง บุษบง เสนรังษี
16นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
17นาง ปรียฉัตร บุนนาค
18นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
19นาย เปรมชัย สุทธคุณ
20นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
21นาย ภิญโญ ผลงาม
22นาย รัฐภูมิ กาศสกุล
23นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
24นาย วรากร พลเสน
25นาย วัชระ กาศสกุล
26นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
27นาย วัลลภ อัฐวงศ์
28นาง วาสนา วรรณคำ
29นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
30ดร. ศตพล กัลยา
31นาย ศักดา ปินตาวงค์
32นาง ศิรภัสสร กันถาด
33อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
34นาย สมเชิด กั๋นไก้
35นาย สมโภช มาหน้อย
36นาย สมศักดิ์ กันถาด
37นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
38นาย สิงหา เถระ
39นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
40นาย สุทิน สามาทอง
41นาง สุธิดา นะภิใจ
42นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
43นาง เหมสุดา แก้วกอง
44นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
45นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
46นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
47นาง อัญชลี ปินตาวงค์
48นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093