Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการส่งเสริมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG “U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน”
 • TOR สายสนับสนุน :
  6.1 งบประมาณโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายใน
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์/อัตลักษณ์/ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
 • รายละเอียด :
  ขอเชิญเยี่ยมชมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T และร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน
 • วันที่ :
  8 พฤษภาคม 2566-8 พฤษภาคม 2566
 • เวลา :
  08.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ศูนย์สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (In-C Coffee)
 • ลงทะเบียน :
  7 พฤษภาคม 2566-8 พฤษภาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  99
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
3อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
4อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
6อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
7นาย จตุพล มูลเมือง
8นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
9นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
10นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
12อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
13นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
14นาย ทนง จ๋าวรรณกาศ
15นาย ทศพล กันยากิจ
16อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
17อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
18นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
20อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
21อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
22อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
23นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
24นาง บุษบง เสนรังษี
25นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
26ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
27นาง ปรียฉัตร บุนนาค
28นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
29นาย เปรมชัย สุทธคุณ
30อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
31ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
33ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
34นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
35ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
36นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
37นาย ภิญโญ ผลงาม
38นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
39ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
40นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
41ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
42ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
43นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
44ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
45ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
46นาย วรากร พลเสน
47นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
48ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
49อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
50นาย วัลลภ อัฐวงศ์
51อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
52นาง วาสนา วรรณคำ
53นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
54รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
55อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
56ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
57อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
58นาย ศักดา ปินตาวงค์
59ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
60อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
61อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
62นาย สมเชิด กั๋นไก้
63ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
64อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
65นาย สิงหา เถระ
66อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
67นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
68อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
69ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
70ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
71นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
72นาง เหมสุดา แก้วกอง
73นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
74นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
75อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
76นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
77นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
78อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
79นาง อัญชลี ปินตาวงค์
80อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
81ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
82นาย อุเทน นะภิใจ
83อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093