Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครู ประถมกสิกรรม ภาคเหนือ
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์/อัตลักษณ์/ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  7 มิถุนายน 2566-7 มิถุนายน 2566
 • เวลา :
  08.30-11.00 น.
 • สถานที่ :
  อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2566-6 มิถุนายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
4อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
5นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
6อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
7นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
8อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
9อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
10นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
11นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
12นางสาว ฉลวย จันศรี
13รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
14นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
15อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
17รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
18นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
19อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
20นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
21นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
22นาย ธนากร แนวพิชิต
23ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
24อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
25อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
26อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
27นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
28อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
29นาง บุษบง เสนรังษี
30อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
31นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
32อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
35นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
36อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
37นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
38นาย เปรมชัย สุทธคุณ
39อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
40อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
41ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
42อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
43ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
44นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
45ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
46นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
47นาย ภิญโญ ผลงาม
48นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
49ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
50นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
51ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
52อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
53อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
54ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
55นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
56อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
57ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
58ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
59นาย วรากร พลเสน
60ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
61อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
62อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
63อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
64นาง วาสนา วรรณคำ
65นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
66อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
67รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
68ดร. ศตพล กัลยา
69อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
70อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
71นาย ศักดา ปินตาวงค์
72นาง ศิรภัสสร กันถาด
73ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
74อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
75อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
76นาย สมเชิด กั๋นไก้
77อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
78นาย สมศักดิ์ กันถาด
79นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
80อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
81นาย สุทิน สามาทอง
82นาง สุธิดา นะภิใจ
83ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
84ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
85นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
86นาง เหมสุดา แก้วกอง
87รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
88นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
89นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
90อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
91อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
92นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
93อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
94นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
95อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
96นาง อัญชลี ปินตาวงค์
97อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
98อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
99นางสาว อุทุมพร แสงสร้อย
100นาย อุเทน นะภิใจ
101อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
102อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093