Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพรนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
 • รายละเอียด :
  พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป 👉การแต่งกาย👈🏻 ⚪️ข้าราชการ, พนง.มหาวิทยาลัย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 🟡จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน ⚪️ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีม่วง **ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการร่วมพิธี**
 • วันที่ :
  3 มิถุนายน 2566-3 มิถุนายน 2566
 • เวลา :
  07.00-09.30 น.
 • สถานที่ :
  หอประชุมอำเภอร้องกวาง
 • ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2566-2 มิถุนายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
2นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
3อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
4อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
5รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
6นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
7นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
8อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
9อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
11นาย ภิญโญ ผลงาม
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
13อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
14อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
15อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
16นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
17ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
18นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
19อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
20อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093