Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรม : การสัมมนาประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  2.4 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  6 มิถุนายน 2566-6 มิถุนายน 2566
 • เวลา :
  09.00-11.00 น.
 • สถานที่ :
  ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม
 • ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2566-5 มิถุนายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  80
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
4อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
5นางสาว ฉลวย จันศรี
6นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
7นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
8นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
9นาย ธนากร แนวพิชิต
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
11อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
12อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
13นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
14อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
15อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
16นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
17อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
18นาย ภิญโญ ผลงาม
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
20อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
21นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
22อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
23อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
24นาง วาสนา วรรณคำ
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
26นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
27อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
28รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
29ดร. ศตพล กัลยา
30อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
31อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
32นาย ศักดา ปินตาวงค์
33นาง ศิรภัสสร กันถาด
34อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
35อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
36อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
37นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
38อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
39นาย สุทิน สามาทอง
40อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
41ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
42นาง เหมสุดา แก้วกอง
43อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
44อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
45นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
46อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
47นาง อัญชลี ปินตาวงค์
48อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
49ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
50อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
51อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093