Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการพัฒนาอาจารย์สู่การเป็นนักจัดรายการวิทยุ
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  7 มิถุนายน 2566-7 มิถุนายน 2566
 • เวลา :
  13.00-16.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางเพทาย ชั้น 2 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  1 มิถุนายน 2566-6 มิถุนายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
4อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
5อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
6นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
8อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
9อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
10อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
12ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
13นาย ภิญโญ ผลงาม
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
15อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
17อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
18อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
19อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
20อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
21อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
22อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
23นาย สุทิน สามาทอง
24ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
25อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
26อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
27อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093