Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  Big cleaning (5ส)
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking Greenoo office
 • TOR สายวิชาการ :
  1.1 การมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอินทรีย์ product champion smart farm
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  2 มิถุนายน 2566-2 มิถุนายน 2566
 • เวลา :
  09.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ด้านหน้าอาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  1 มิถุนายน 2566-1 มิถุนายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  60
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
4อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
5อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
6นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
7นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
8นางสาว ฉลวย จันศรี
9นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
10นาย ถวิล ยานะวิน
11นาย ทศพล กันยากิจ
12อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
13นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
14นาย ธนากร แนวพิชิต
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
16อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
17อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
18อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
19นางสาว บังอร ปินนะ
20นาย บัญชา เชาว์แล่น
21นาง บุษบง เสนรังษี
22นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
23ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
24นาง ปรียฉัตร บุนนาค
25นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
26อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
27นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
28นาย เปรมชัย สุทธคุณ
29อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
30นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
31นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
32นาย ภิญโญ ผลงาม
33นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
35อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
36นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
37ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
38นาย วราวุธ อัฐวงศ์
39นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
40อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
41นาง วาสนา วรรณคำ
42นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
43อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
44ดร. ศตพล กัลยา
45อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
46ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
47อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
48นาย ศักดา ปินตาวงค์
49นาง ศิรภัสสร กันถาด
50อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
51อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
52นาย สมเชิด กั๋นไก้
53นาย สมโภช มาหน้อย
54นาย สมศักดิ์ กันถาด
55นาย สิงหา เถระ
56นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
57นาย สุทิน สามาทอง
58นาง สุธิดา นะภิใจ
59ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
60นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
61นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
62นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
63นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
64นาย อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
65อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
66อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
67นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093