Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการพัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของแหล่งทุนและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติ SDGs
 • TOR สายวิชาการ :
  3.1 การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติ SDGs
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  30 มิถุนายน 2566-30 มิถุนายน 2566
 • เวลา :
  08.30-16.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  7 มิถุนายน 2566-29 มิถุนายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  70
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
4อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
5นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
6อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
7นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
8อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
9อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
10รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
11อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
13อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
14อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
15นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
17อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
18อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
19อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
20อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
23นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
24อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
25อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
26อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
28ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
29นาย ภิญโญ ผลงาม
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
31นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
33อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
35นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
36อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
37ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
38ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
39อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
40อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
41อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
42อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
43รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
44ดร. ศตพล กัลยา
45อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
46อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
47ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
48นาย ศักดา ปินตาวงค์
49นาง ศิรภัสสร กันถาด
50ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
51อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
52อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
53อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
54นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
55อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
56อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
57อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
58อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
59ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
60อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
61อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
62อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
63อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
64อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
65นาง อัญชลี ปินตาวงค์
66อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
67อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
68อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
69อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093