Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • TOR สายสนับสนุน :
  6.2 งานที่ผู้บริหารมอบหมาย
 • TOR สายวิชาการ :
  1.1 การมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอินทรีย์ product champion smart farm
 • รายละเอียด :
  โครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ หอพักนักศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2566
 • วันที่ :
  25 มิถุนายน 2566-25 มิถุนายน 2566
 • เวลา :
  06.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม๋โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • ลงทะเบียน :
  21 มิถุนายน 2566-24 มิถุนายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  500
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
4อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
5อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
6นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
7นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
8อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
9นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
10นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
11นางสาว ฉลวย จันศรี
12รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
13อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
14นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
15อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
16อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
17นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
18นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
19นาย ธนากร แนวพิชิต
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
21อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
22อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
23อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
24นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
25นาง บุษบง เสนรังษี
26ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
27อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
28นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
29อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
31อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
32ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
33นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
35นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
36นาย ภิญโญ ผลงาม
37นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
38อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
39อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
40นาย วรากร พลเสน
41นาย วัชระ กาศสกุล
42ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
43นาย วัลลภ อัฐวงศ์
44อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
45นาง วาสนา วรรณคำ
46นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
47รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
48ดร. ศตพล กัลยา
49อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
50ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
51อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
52นาย ศักดา ปินตาวงค์
53นาง ศิรภัสสร กันถาด
54อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
55อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
56อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
57นาย สมโภช มาหน้อย
58นาย สมศักดิ์ กันถาด
59อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
60อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
61นาย สุทิน สามาทอง
62นาง สุธิดา นะภิใจ
63ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
64ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
65นาง เหมสุดา แก้วกอง
66นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
67นาย อนิรุธ กาศสกุล
68นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
69อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
70อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
71อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
72นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
73อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
74นาง อัญชลี ปินตาวงค์
75อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
76นางสาว อุทุมพร แสงสร้อย
77นาย อุเทน นะภิใจ
78อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093