Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านจังหวัดแพร่
 • TOR สายสนับสนุน :
  2.10 กิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  26 กรกฎาคม 2566-26 กรกฎาคม 2566
 • เวลา :
  09.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์
 • ลงทะเบียน :
  24 กรกฎาคม 2566-26 กรกฎาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
3อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
4ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
5นาย ภิญโญ ผลงาม
6นาง วาสนา วรรณคำ
7นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
8นาง สุธิดา นะภิใจ
9ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
10นาง เหมสุดา แก้วกอง
11อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
12นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093