Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการถวายเทียนพรรษา
 • TOR สายสนับสนุน :
  2.10 กิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  9 สิงหาคม 2566-9 สิงหาคม 2566
 • เวลา :
  13.00-15.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์
 • ลงทะเบียน :
  24 กรกฎาคม 2566-8 สิงหาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
2อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
5นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
6นาย จตุพล มูลเมือง
7อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
8นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
9นางสาว ฉลวย จันศรี
10รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
11นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
12อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
13นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
14นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
15นาย ธนากร แนวพิชิต
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
17อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
18อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
19นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
20นาง บุษบง เสนรังษี
21นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
22นาง ปรียฉัตร บุนนาค
23อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
24นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
25อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
26อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
28อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
29ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
30นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
31นาย ภิญโญ ผลงาม
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
33อาจารย์ ดร. ยุวดี พลพิทักษ์
34อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
35อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
36นาย วรากร พลเสน
37ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
38นาง วาสนา วรรณคำ
39นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
40อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
41รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
42ดร. ศตพล กัลยา
43อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
44ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
45อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
46อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ ศิริ
47นาย สมเชิด กั๋นไก้
48อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
49นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
50อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
51นาง สุธิดา นะภิใจ
52ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
53ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
54นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
55นาง เหมสุดา แก้วกอง
56นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
57อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
58นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
59นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
60อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
61นาย อุเทน นะภิใจ
62อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093