Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  (ภาคค่ำ)กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.66 (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล)
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
 • รายละเอียด :
  การแต่งกาย ข้าราชการ:เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก) จิตอาสาพระราชทาน:ชุดจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน:ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง *ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี
 • วันที่ :
  28 กรกฎาคม 2566-28 กรกฎาคม 2566
 • เวลา :
  17.30-19.30 น.
 • สถานที่ :
  หอประชุมอำเภอร้องกวาง
 • ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2566-27 กรกฎาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย จตุพล มูลเมือง
2นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
3นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
4นาย ภิญโญ ผลงาม
5ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
6นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093