Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษา นักกีฬา (การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR)
 • TOR สายสนับสนุน :
  2.3 การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตทศวรรษที่ 21 SMATI หรือตัวชี้วัดมิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
 • TOR สายวิชาการ :
  2.3 การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตทศวรรษที่ 21 SMATI หรือตัวชี้วัดมิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  13 กันยายน 2566-13 กันยายน 2566
 • เวลา :
  09.00-11.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ตุ๊ลุงจี๋) อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 • ลงทะเบียน :
  6 สิงหาคม 2566-12 กันยายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
2นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
3นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
4ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
5นาย ภิญโญ ผลงาม
6นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
7ดร. ศตพล กัลยา
8นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
9อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
10นาง สุธิดา นะภิใจ
11ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
12นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
13นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
14อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
15นาง อัญชลี ปินตาวงค์
16อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
17นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093