Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ
 • TOR สายสนับสนุน :
  2.4 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์
 • TOR สายวิชาการ :
  เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  11 สิงหาคม 2566-11 สิงหาคม 2566
 • เวลา :
  10.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  8 สิงหาคม 2566-10 สิงหาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
3อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
4นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
5อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
6อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
7นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
8นางสาว ฉลวย จันศรี
9นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
10นาย ธนากร แนวพิชิต
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
12อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
13นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
14นาง บุษบง เสนรังษี
15นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
16นาง ปรียฉัตร บุนนาค
17อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
18นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
19ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
20นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
21นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
22นาย วรากร พลเสน
23อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
24อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
25นาง วาสนา วรรณคำ
26นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
27ดร. ศตพล กัลยา
28อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
29ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
30นาย ศักดา ปินตาวงค์
31นาง ศิรภัสสร กันถาด
32อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
33อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
34นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
35อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
36นาง สุธิดา นะภิใจ
37อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
38ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
39นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
40นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
41นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
42นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
43อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
44นาง อัญชลี ปินตาวงค์
45อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
46นาย อุเทน นะภิใจ
47อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093