Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  (ภาคเช้า)กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
 • รายละเอียด :
  ภาคเช้า เริ่มเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 10 รูป 👉การแต่งกาย👈🏻 -ข้าราชการ, พนง.มหาวิทยาลัย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก -จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน -พนักงานส่วนงาน, ประชาชนทั่วไป : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีฟ้า **ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการร่วมพิธี**
 • วันที่ :
  12 สิงหาคม 2566-12 สิงหาคม 2566
 • เวลา :
  07.00-09.30 น.
 • สถานที่ :
  หอประชุมอำเภอร้องกวาง
 • ลงทะเบียน :
  10 สิงหาคม 2566-11 สิงหาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
3อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
4นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
5อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
6นาย ธนากร แนวพิชิต
7นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
8นาง ปรียฉัตร บุนนาค
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
10อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
11อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
15อาจารย์ ดร. ยุวดี พลพิทักษ์
16อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
17ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
18อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
19อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
20ดร. ศตพล กัลยา
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
22อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
23อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
24อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
25อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ ศิริ
26ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
27อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
28นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
29นาง สุธิดา นะภิใจ
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
31อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
32นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
33อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
34นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093