Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  (ห้องสอบ Com 3 สายสนับสนุน) สอบวัดสมิธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษ
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติ SDGs
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  20 กันยายน 2566-20 กันยายน 2566
 • เวลา :
  13.00-15.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้อง com 3 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 • ลงทะเบียน :
  17 สิงหาคม 2566-15 กันยายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  45
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
3นางสาว ฉลวย จันศรี
4นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
5นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
6นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
7นาง บุษบง เสนรังษี
8อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
9นาง ปรียฉัตร บุนนาค
10นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
11นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
12นาย เปรมชัย สุทธคุณ
13ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
14นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
15นาย วรากร พลเสน
16อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
17นาง วาสนา วรรณคำ
18นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
19ดร. ศตพล กัลยา
20นาง ศิรภัสสร กันถาด
21นาย สมศักดิ์ กันถาด
22นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
23ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
24นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
25นาง เหมสุดา แก้วกอง
26นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
27นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
28นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
29นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
30นาง อัญชลี ปินตาวงค์
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093