Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการ สหกรณ์พบสมาชิกและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์/อัตลักษณ์/ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
 • รายละเอียด :
  โครงการ สหกรณ์พบสมาชิกและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ รับสมาชิกใหม่ ให้บริการด้านเงินรับฝาก ตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะและข้อปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางานสหกรณ์
 • วันที่ :
  30 สิงหาคม 2566-30 สิงหาคม 2566
 • เวลา :
  09.30-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม
 • ลงทะเบียน :
  21 สิงหาคม 2566-29 สิงหาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  150
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
2อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
5อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
6อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
7นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
8นางสาว ฉลวย จันศรี
9รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
10อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
11นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
12นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
13นาย ธนากร แนวพิชิต
14อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
15อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
16อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
17นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
18อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
19นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
20นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
21นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
22นาย เปรมชัย สุทธคุณ
23อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
24นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
25นาย ภิญโญ ผลงาม
26ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
27อาจารย์ ดร. ยุวดี พลพิทักษ์
28ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
29อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
31นาย วรากร พลเสน
32อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
33อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
34นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
35อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
36ดร. ศตพล กัลยา
37ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
38นาย ศักดา ปินตาวงค์
39นาง ศิรภัสสร กันถาด
40อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ ศิริ
41นาย สมศักดิ์ กันถาด
42อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
43นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
44อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
45นาง สุธิดา นะภิใจ
46อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
47ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
48นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
49นาง อัญชลี ปินตาวงค์
50ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
51นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093