Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติ SDGs
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  6 กันยายน 2566-6 กันยายน 2566
 • เวลา :
  09.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  สายวิชาการ ห้อง Sound lab 1 สายสนับสนุน ห้อง Sound lab 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 • ลงทะเบียน :
  23 สิงหาคม 2566-1 กันยายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  80
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
2นางสาว กรองทอง สิธิเกตุ
3อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
4นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
5อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
6นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
7อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
8นาย จตุพล มูลเมือง
9อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
10นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
11นางสาว ฉลวย จันศรี
12อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
13นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
14อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
15อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
16นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
17นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
19อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
20อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
21อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
22นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
23อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
24อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
25อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
26นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
27นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
28นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
29อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
31อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
32ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
34นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
35นาย ภิญโญ ผลงาม
36ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
37ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
38อาจารย์ ดร. ยุวดี พลพิทักษ์
39อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
40ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
41อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
42ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
43นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
44ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
45ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
46ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
47อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
48ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
49อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
50อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
51อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
52นาง วาสนา วรรณคำ
53นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
54อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
55ดร. ศตพล กัลยา
56อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
57ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
58นาย ศักดา ปินตาวงค์
59นาง ศิรภัสสร กันถาด
60ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
61อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
62อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
63อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ ศิริ
64อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
65นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
66นาย สุทิน สามาทอง
67นาง สุธิดา นะภิใจ
68อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
69ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
70นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
71นาง เหมสุดา แก้วกอง
72นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
73นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
74อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
75นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
76อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
77นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
78อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
79ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
80นาย อุเทน นะภิใจ
81อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
82นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093