Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่"
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
  การทำคุกกี้เนยสด และบราวนี่กรอบ
 • วันที่ :
  6 กันยายน 2566-6 กันยายน 2566
 • เวลา :
  13.00-16.30 น.
 • สถานที่ :
  โรงงานนำร่องอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • ลงทะเบียน :
  31 สิงหาคม 2566-5 กันยายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
4นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
5นางสาว ฉลวย จันศรี
6นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
7นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
8นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
9นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
10นางสาว บังอร ปินนะ
11นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
12นาง ปรียฉัตร บุนนาค
13นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
14อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
15อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
16นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
17อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
18นาง วาสนา วรรณคำ
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
20นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
21อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
22ดร. ศตพล กัลยา
23นาย ศักดา ปินตาวงค์
24นาง สุธิดา นะภิใจ
25อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
26นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
27นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
28นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
29นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
30นาง อัญชลี ปินตาวงค์
31ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093