Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการคืนชีพ "วัสดุเหลือทิ้ง" สู่แฟชั่นโลก
 • TOR สายสนับสนุน :
  1.1 การมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอินทรีย์ product champion smart farm
 • TOR สายวิชาการ :
  1.1 การมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอินทรีย์ product champion smart farm
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  2 กันยายน 2566-2 กันยายน 2566
 • เวลา :
  08.30-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้อง 302/2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 • ลงทะเบียน :
  31 สิงหาคม 2566-1 กันยายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
2อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
3อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
4อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
5อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
6อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
9อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
10อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
11นาง ศิรภัสสร กันถาด
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
13อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
14อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
15อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093