Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นำรายได้เข้าหน่วยงานจากค่าธรรมเนียม ค่าวิทยากร ร.ร เจริญศิลป์
 • TOR สายสนับสนุน :
  1.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
 • TOR สายวิชาการ :
  5.1 รายได้จากการให้บริการ
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  8 สิงหาคม 2566-8 สิงหาคม 2566
 • เวลา :
  08.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
 • ลงทะเบียน :
  7 สิงหาคม 2566-7 สิงหาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  20
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
2อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
3อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
4อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
5อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
6อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
7นาย บัญชา เชาว์แล่น
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
9นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
10อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
11อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
13นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์
14อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
15นาย วราวุธ อัฐวงศ์
16อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
17อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
19นาย สมศักดิ์ กันถาด
20อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
21นาง เหมสุดา แก้วกอง
22อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
23อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
24นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093