Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยตรวจรับรองคาร์บอนเครดิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • TOR สายสนับสนุน :
  1.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
 • รายละเอียด :
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยตรวจรับรองคาร์บอนเครดิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • วันที่ :
  13 กันยายน 2566-13 กันยายน 2566
 • เวลา :
  08.00-16.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3
 • ลงทะเบียน :
  7 กันยายน 2566-12 กันยายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
5อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
6นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
7อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
8นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
10อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
11อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
12อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
13นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
14นางสาว ฉลวย จันศรี
15อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
16รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
17รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
18อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
19อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
20นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
21นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
23ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
24อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
25อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
26อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
27นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
28นาย บัญชา เชาว์แล่น
29นาง บุษบง เสนรังษี
30นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
31อาจารย์ ดร. ประเจต อำนาจ
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
33นาง ปรียฉัตร บุนนาค
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
35นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
36อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
37นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
38นาย เปรมชัย สุทธคุณ
39อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
41อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
42ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
43นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
44ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
45นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
46ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
47ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
48อาจารย์ ดร. ยุวดี พลพิทักษ์
49อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
50อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
51ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
52ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
53อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
54ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
55นาย วรากร พลเสน
56อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
57อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
58อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
59อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
60นาง วาสนา วรรณคำ
61ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
62นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
63อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
64รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
65ดร. ศตพล กัลยา
66อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
67ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
68นาย ศักดา ปินตาวงค์
69นาง ศิรภัสสร กันถาด
70อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
71อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
72อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ ศิริ
73นาย สมศักดิ์ กันถาด
74อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
75นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
76อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
77นาย สุทิน สามาทอง
78ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
79นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
80นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
81นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
82อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
83อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
84นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
85อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
86นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
87อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
88นาง อัญชลี ปินตาวงค์
89อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
90ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
91อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
92อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
93อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093