Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  นำส่งรายได้จากโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรุปอาหารแก่เยาวชน
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.1 รายได้จากการให้บริการ
 • TOR สายวิชาการ :
  5.1 รายได้จากการให้บริการ
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  8 กันยายน 2566-8 กันยายน 2566
 • เวลา :
  08.30-16.30 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
 • ลงทะเบียน :
  1 กันยายน 2566-1 กันยายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  10
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
2อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
3นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
4นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
5นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093