Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  นำส่งรายได้โครการบริการวิชาการ "โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา"
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.1 รายได้จากการให้บริการ
 • TOR สายวิชาการ :
  5.1 รายได้จากการให้บริการ
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  11 กันยายน 2566-11 กันยายน 2566
 • เวลา :
  08.30-12.00 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
 • ลงทะเบียน :
  1 กันยายน 2566-1 กันยายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  20
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
3อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
4อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
5นาย บัญชา เชาว์แล่น
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
7นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
8อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
9อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
10ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
13นาย วราวุธ อัฐวงศ์
14อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
15อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
17อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
18นาง เหมสุดา แก้วกอง
19นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093