Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  นำรายได้เข้าหน่วยงาน (สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ การสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ)
 • TOR สายสนับสนุน :
  4.2 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น ผู้ประกอบการ อื่น ๆ งบประมาณทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  4.2 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น ผู้ประกอบการ อื่น ๆ งบประมาณทั้งภายในและภายนอก
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  2 กันยายน 2566-2 กันยายน 2566
 • เวลา :
  00.00-00.00 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
 • ลงทะเบียน :
  1 กันยายน 2566-1 กันยายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  2
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
2อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093