Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติ SDGs
 • TOR สายวิชาการ :
  3.1 การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติ SDGs
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  21 กรกฎาคม 2566-21 กรกฎาคม 2566
 • เวลา :
  08.00-17.00 น.
 • สถานที่ :
  อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 • ลงทะเบียน :
  1 มิถุนายน 2566-20 กรกฎาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
4อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
6อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
7นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
8อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
9อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
10นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
12อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
13นาย จตุพล มูลเมือง
14นาย จักรพงศ์ ผู้วิจารณ์
15อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
16นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
17อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
18นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
19นางสาว ฉลวย จันศรี
20อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
21รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
22นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
23รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
24อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
26รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
27อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
28นาย ถวิล ยานะวิน
29นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
30อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
31อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
32นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
33นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
35นาย ธนากร แนวพิชิต
36ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
37อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
38อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
39อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
40อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
41นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
42อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
43อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
44นาย บัญชา เชาว์แล่น
45นาง บุษบง เสนรังษี
46อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
47นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
48อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
49อาจารย์ ดร. ประเจต อำนาจ
50ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
51นาง ปรียฉัตร บุนนาค
52ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
53นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
54อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
55นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
56นาย เปรมชัย สุทธคุณ
57อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
58อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
59ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
60ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
61อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
62ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
63นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
64ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
65นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
66นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์
67นาย ภิญโญ ผลงาม
68นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
69ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
70นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
71ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
72อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
73ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
74อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
75ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
76นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
77อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
78ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
79อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
80ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
81ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
82นาย วรากร พลเสน
83นาย วราวุธ อัฐวงศ์
84นาย วัชระ กาศสกุล
85นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
86อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
87ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
88อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
89อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
90นาย วัลลภ อัฐวงศ์
91อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
92นาง วาสนา วรรณคำ
93ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
94นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
95อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
96รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
97ดร. ศตพล กัลยา
98อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
99อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
100ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
101อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
102นาย ศักดา ปินตาวงค์
103นาง ศิรภัสสร กันถาด
104ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
105อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
106อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
107อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
108นาย สมเชิด กั๋นไก้
109อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
110นาย สมศักดิ์ กันถาด
111นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
112อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
113นาย สิงหา เถระ
114อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
115นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
116อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
117นาย สุทิน สามาทอง
118นาง สุธิดา นะภิใจ
119อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
120ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
121ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
122นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
123นาง เหมสุดา แก้วกอง
124รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
125นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
126นาย อนิรุธ กาศสกุล
127นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
128อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
129อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
130นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
131อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
132นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
133อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
134นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
135อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
136นาง อัญชลี ปินตาวงค์
137นาย อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
138อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
139ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
140อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
141นาย อุเทน นะภิใจ
142อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
143นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
144อาจารย์ ดร. เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
145อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093