Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ร่วมรับฟังหรือรับคำแนะนำการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 • TOR สายสนับสนุน :
  6.2 ความสำเร็จของการพัฒนา green valley
 • TOR สายวิชาการ :
  6.2 ความสำเร็จของการพัฒนา green valley
 • รายละเอียด :
  เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office)โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • วันที่ :
  20 กันยายน 2566-20 กันยายน 2566
 • เวลา :
  08.30-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  15 กันยายน 2566-20 กันยายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
2นาย จตุพล มูลเมือง
3นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
4นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
5นาย บัญชา เชาว์แล่น
6นาง บุษบง เสนรังษี
7อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
8นาง ปรียฉัตร บุนนาค
9นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
10นาย เปรมชัย สุทธคุณ
11ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
12นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
14อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
15นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
16อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
17อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
18อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
19นาย ศักดา ปินตาวงค์
20นาง ศิรภัสสร กันถาด
21นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
22นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
23นาง เหมสุดา แก้วกอง
24นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
25อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
26นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
27นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093