Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ประชุมให้ข้อมูลประเด็นคำถาม และข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลังรายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • TOR สายสนับสนุน :
  เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • TOR สายวิชาการ :
  เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  18 กันยายน 2566-18 กันยายน 2566
 • เวลา :
  13.00-16.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  18 กันยายน 2566-18 กันยายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
3อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
4อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
5อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
6อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093