Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
 • TOR สายสนับสนุน :
  มิติ 1.3 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติ 1.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  12 ตุลาคม 2566-12 ตุลาคม 2566
 • เวลา :
  09.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมตุ๊ลุงจี๋
 • ลงทะเบียน :
  27 กันยายน 2566-11 ตุลาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  60
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
5อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
6นาย จตุพล มูลเมือง
7อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
8นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
9นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
10นางสาว ฉลวย จันศรี
11นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
12นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
13นาย ทศพล กันยากิจ
14นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
15นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
16นาย ธนากร แนวพิชิต
17ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
18อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
19อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
20นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
21อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
22นางสาว บังอร ปินนะ
23นาย บัญชา เชาว์แล่น
24นาง บุษบง เสนรังษี
25นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
26ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
27นาง ปรียฉัตร บุนนาค
28นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
29อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
30นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
31นาย เปรมชัย สุทธคุณ
32อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
33ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
34นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
35นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
36นาย ภิญโญ ผลงาม
37นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
38ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
39นาง มอญ ตาเถิง
40อาจารย์ ดร. รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
41นาย รัฐภูมิ กาศสกุล
42นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
43ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
44นาย วรากร พลเสน
45นาย วราวุธ อัฐวงศ์
46นาย วัชระ กาศสกุล
47นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
48อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
49อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
50นาย วัลลภ อัฐวงศ์
51อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
52นาง วาสนา วรรณคำ
53ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
54นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
55ดร. ศตพล กัลยา
56อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
57อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
58นาย ศักดา ปินตาวงค์
59นาง ศิรภัสสร กันถาด
60อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
61นาย สมเชิด กั๋นไก้
62นาย สมศักดิ์ กันถาด
63นาย สิงหา เถระ
64นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
65อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
66นาย สุทิน สามาทอง
67นาง สุธิดา นะภิใจ
68อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
69ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
70ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
71นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
72นาง เหมสุดา แก้วกอง
73นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
74นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
75อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
76นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
77นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
78อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
79นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
80อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
81นาง อัญชลี ปินตาวงค์
82อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
83ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
84นาย อุเทน นะภิใจ
85อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
86นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093