Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  Big Cleaning Day ทำความสะอาดและจัดการขยะใบไม้บริเวณรอบอาคารนำชัย ทนุผล
 • TOR สายสนับสนุน :
  มิติ 1.3 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติ 1.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  5 ตุลาคม 2566-5 ตุลาคม 2566
 • เวลา :
  13.30-16.30 น.
 • สถานที่ :
  บริเวณรอบอาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  28 กันยายน 2566-4 ตุลาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  60
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
2อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
5นาย จตุพล มูลเมือง
6นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
7นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
8นางสาว ฉลวย จันศรี
9นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
10นาย ถวิล ยานะวิน
11นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
12นาย ทนง จ๋าวรรณกาศ
13อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
14อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
15นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
16นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
17นาย ธนากร แนวพิชิต
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
19นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
20นาย บัญชา เชาว์แล่น
21นาง บุษบง เสนรังษี
22นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
23นาง ปรียฉัตร บุนนาค
24นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
25นาย เปรมชัย สุทธคุณ
26อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
27ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
28นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
29นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์
30นาย ภิญโญ ผลงาม
31นาย วรากร พลเสน
32นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
33อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
34นาย วัลลภ อัฐวงศ์
35นาง วาสนา วรรณคำ
36นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
37ดร. ศตพล กัลยา
38อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
39อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
40นาย ศักดา ปินตาวงค์
41นาย สมโภช มาหน้อย
42นาย สิงหา เถระ
43นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
44นาง สุธิดา นะภิใจ
45นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
46นาง เหมสุดา แก้วกอง
47นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
48นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
49อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
50นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
51นาง อัญชลี ปินตาวงค์
52อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
53นาย อุเทน นะภิใจ
54นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093