Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • TOR สายสนับสนุน :
  มิติ 1.1 นโยบายสภา มหาวิทยาลัย 9 ด้าน
 • TOR สายวิชาการ :
  2. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ค่าน้ำหนัก 3
 • รายละเอียด :
  พื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วันที่ :
  26 ตุลาคม 2566-26 ตุลาคม 2566
 • เวลา :
  15.00-16.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  16 ตุลาคม 2566-25 ตุลาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
4อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
5นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
7อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
8อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
9อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
10นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
11นางสาว ฉลวย จันศรี
12รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
13รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
15รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
16อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
17นาย ถวิล ยานะวิน
18นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
19นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
20นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
21นาย ธนากร แนวพิชิต
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
23ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
24อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
25อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
26นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
27อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
28นาง บุษบง เสนรังษี
29นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
30อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
31นาง ปรียฉัตร บุนนาค
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
33อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
34นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
35อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
36อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
37ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
38ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
39ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
40นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
41นาย ภิญโญ ผลงาม
42นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
43นาย ยุทธการ ปานคล้ำ
44อาจารย์ ดร. ยุวดี พลพิทักษ์
45อาจารย์ ดร. รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
46อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
47นางสาว รัตนา ปัญญาเครือ
48อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
49ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
50นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
51อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
52ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
53ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
54ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
55อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
56อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
57อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
58นาง วาสนา วรรณคำ
59นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
60อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
61รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
62ดร. ศตพล กัลยา
63ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
64นาย ศักดา ปินตาวงค์
65นาง ศิรภัสสร กันถาด
66อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
67อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
68อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ ศิริ
69อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
70นาย สมศักดิ์ กันถาด
71อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
72นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
73อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
74นาง สุธิดา นะภิใจ
75นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
76นาง เหมสุดา แก้วกอง
77รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
78นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
79อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
80อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
81อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
82นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
83อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
84นาง อัญชลี ปินตาวงค์
85อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
86ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
87อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
88นาย อุเทน นะภิใจ
89อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093