Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังหรือรับคำแนะนำการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 • TOR สายสนับสนุน :
  มิติ 1.3 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติ 1.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
 • รายละเอียด :
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังหรือรับคำแนะนำการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • วันที่ :
  7 พฤศจิกายน 2566-7 พฤศจิกายน 2566
 • เวลา :
  13.00-16.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  3 พฤศจิกายน 2566-7 พฤศจิกายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
3นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
4นาย จตุพล มูลเมือง
5อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
6นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
7นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
8นางสาว ฉลวย จันศรี
9นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
10นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
12อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
13นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
14นาย บัญชา เชาว์แล่น
15นาง บุษบง เสนรังษี
16นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
17ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
18นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
19นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
20ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
21นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
22นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
23นาย ภิญโญ ผลงาม
24นาย ยุทธการ ปานคล้ำ
25นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
26นาย วรากร พลเสน
27นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
28ดร. ศตพล กัลยา
29นาย ศักดา ปินตาวงค์
30อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
31อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ ศิริ
32นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
33นาย สุทิน สามาทอง
34นาง สุธิดา นะภิใจ
35ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
36นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
37นาง เหมสุดา แก้วกอง
38นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
39นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
40นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
41นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
42นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
43นาง อัญชลี ปินตาวงค์
44นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093