Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  รับฟังสรุปผลการดำเนินงานศูนย์เกษตรอินทรีย์และแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • TOR สายสนับสนุน :
  มิติ 1.2 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติ 1.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
 • รายละเอียด :
  รับฟังสรุปผลการดำเนินงานศูนย์เกษตรอินทรีย์และแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00- 12.00 น. ณ อาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • วันที่ :
  17 พฤศจิกายน 2566-17 พฤศจิกายน 2566
 • เวลา :
  10.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  อาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • ลงทะเบียน :
  16 พฤศจิกายน 2566-17 พฤศจิกายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  150
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
5นาย จตุพล มูลเมือง
6นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
7นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
8นางสาว ฉลวย จันศรี
9นาย ถวิล ยานะวิน
10นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
11นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
12นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
13นาย ธนากร แนวพิชิต
14อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
15นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
16อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
17นางสาว บังอร ปินนะ
18นาง บุษบง เสนรังษี
19นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
20นาง ปรียฉัตร บุนนาค
21นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
22อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
23อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
24นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
25นาย ภิญโญ ผลงาม
26ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
27นาย ยุทธการ ปานคล้ำ
28อาจารย์ ดร. ยุวดี พลพิทักษ์
29ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
30อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
31นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
33นาง วาสนา วรรณคำ
34นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
35ดร. ศตพล กัลยา
36อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
37อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
38อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
39นาย สมเชิด กั๋นไก้
40นาย สิงหา เถระ
41นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
42นาย สุทิน สามาทอง
43ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
44นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
45อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
46นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
47นาง อัญชลี ปินตาวงค์
48นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093