Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1
 • TOR สายสนับสนุน :
  มิติ 1.1 นโยบายสภา มหาวิทยาลัย 9 ด้าน
 • TOR สายวิชาการ :
  2. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ค่าน้ำหนัก 3
 • รายละเอียด :
  กิจกรรมสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 • วันที่ :
  23 พฤศจิกายน 2566-23 พฤศจิกายน 2566
 • เวลา :
  09.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 • ลงทะเบียน :
  22 พฤศจิกายน 2566-23 พฤศจิกายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
4นางสาว กรองทอง สิธิเกตุ
5อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
6นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
7อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
8นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
9อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
10นาย จตุพล มูลเมือง
11นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
12นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
14อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
15นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
16นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
17ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
18อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
20นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
22นางสาว บังอร ปินนะ
23นาย บัญชา เชาว์แล่น
24นาง บุษบง เสนรังษี
25นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
26นาง ปรียฉัตร บุนนาค
27นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
28นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
29อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
30อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
31นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
32นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์
33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
35อาจารย์ ดร. ยุวดี พลพิทักษ์
36อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
37อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
38นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
39นาย วรากร พลเสน
40อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
41อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
42ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
43นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
44อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
45ดร. ศตพล กัลยา
46ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
47อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
48อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
49อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ ศิริ
50นาย สมเชิด กั๋นไก้
51ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
52อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
53นาย สิงหา เถระ
54อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
55นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
56นาย สุทิน สามาทอง
57นาง สุธิดา นะภิใจ
58อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
59ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
60นาง เหมสุดา แก้วกอง
61นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
62อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
63อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
64นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
65อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
66นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
67นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
68นาง อัญชลี ปินตาวงค์
69อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
70อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
71นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093