Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาของหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด
 • TOR สายสนับสนุน :
  มิติ 1.1 นโยบายสภา มหาวิทยาลัย 9 ด้าน
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติ 2.1 การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตศตวรรษที่ 21 นักศึกษาทุกชั้นปี
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  22 พฤศจิกายน 2566-22 พฤศจิกายน 2566
 • เวลา :
  13.00-16.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบษราคัม
 • ลงทะเบียน :
  23 พฤศจิกายน 2566-23 พฤศจิกายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
3อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
4อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
5นางสาว ฉลวย จันศรี
6อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
7อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
10นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
11อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
12นาง วาสนา วรรณคำ
13นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
14อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
15อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
16อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
17อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
18นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
19อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
21อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093