Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2
 • TOR สายสนับสนุน :
  มิติ 1.1 นโยบายสภา มหาวิทยาลัย 9 ด้าน
 • TOR สายวิชาการ :
  2. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ค่าน้ำหนัก 3
 • รายละเอียด :
  กิจกรรมสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2
 • วันที่ :
  6 ธันวาคม 2566-6 ธันวาคม 2566
 • เวลา :
  09.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  อาคารเกษตรป่าไม้
 • ลงทะเบียน :
  27 พฤศจิกายน 2566-15 ธันวาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
2อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
3นาย จตุพล มูลเมือง
4อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
5นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
6นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
7อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
8นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
9นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
10นาย ธนากร แนวพิชิต
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
12นาย บัญชา เชาว์แล่น
13นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
14อาจารย์ ดร. ประเจต อำนาจ
15นาง ปรียฉัตร บุนนาค
16นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
17ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
19อาจารย์ ดร. รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
20นางสาว รัตนา ปัญญาเครือ
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
22อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
23ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
24นาย วราวุธ อัฐวงศ์
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
26อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
27อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
28อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
29ดร. ศตพล กัลยา
30อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
31นาง ศิรภัสสร กันถาด
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
33อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
34นาย สุทิน สามาทอง
35อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
36นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
37อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
38อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
39นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
40นาง อัญชลี ปินตาวงค์
41อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093