Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • TOR สายสนับสนุน :
  มิติ 1.3 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติ 1.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
 • รายละเอียด :
  ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • วันที่ :
  28 พฤศจิกายน 2566-28 พฤศจิกายน 2566
 • เวลา :
  10.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  27 พฤศจิกายน 2566-28 พฤศจิกายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2นางสาว กรองทอง สิธิเกตุ
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
5นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
6นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
7นางสาว ฉลวย จันศรี
8นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
9นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
10นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
11นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
12นาย บัญชา เชาว์แล่น
13นาง บุษบง เสนรังษี
14นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
15นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
16ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
17นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
18นาย ภิญโญ ผลงาม
19นาย ยุทธการ ปานคล้ำ
20นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
21นาย วรากร พลเสน
22นาย วราวุธ อัฐวงศ์
23นาง วาสนา วรรณคำ
24ดร. ศตพล กัลยา
25นาย ศักดา ปินตาวงค์
26นาง ศิรภัสสร กันถาด
27นาย สมศักดิ์ กันถาด
28นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
29นาง สุธิดา นะภิใจ
30ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
31นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
32นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
33นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
34นาง อัญชลี ปินตาวงค์
35นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093