Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.4 เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมวันสําคัญของชาติและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • TOR สายวิชาการ :
  5. เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ค่าน้ำหนัก 2
 • รายละเอียด :
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (พระสงฆ์ 10 รูป) และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ (ต่อเนื่องจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) การแต่งกาย: (ข้าราชการ,พนักงานมหาวิทยาลัย): แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก (จิตอาสาพระราชทาน) : แต่งชุดจิตอาสาพระราชทาน (พนักงานส่วนงาน) : แต่งชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง *ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการร่วมพิธี* ***ผู้ถือพานพุ่ม ให้สวมถุงมือสีขาว***
 • วันที่ :
  5 ธันวาคม 2566-5 ธันวาคม 2566
 • เวลา :
  07.00-10.00 น.
 • สถานที่ :
  หอประชุมอำเภอร้องกวาง
 • ลงทะเบียน :
  30 พฤศจิกายน 2566-4 ธันวาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
2อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
3นาย จตุพล มูลเมือง
4อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
5นางสาว ฉลวย จันศรี
6รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
7อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
8อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
9นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
10นาย ธนากร แนวพิชิต
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
12อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
13อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
14อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
15นางสาว บังอร ปินนะ
16นาย บัญชา เชาว์แล่น
17นาง ปรียฉัตร บุนนาค
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
19นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
20อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
21ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
22นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
23นาย ภิญโญ ผลงาม
24ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
26นาย ยุทธการ ปานคล้ำ
27อาจารย์ ดร. รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
28อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
29นางสาว รัตนา ปัญญาเครือ
30อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
31ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
32อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
35อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
36อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
37อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
38อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
39รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
40ดร. ศตพล กัลยา
41นาย ศักดา ปินตาวงค์
42นาง ศิรภัสสร กันถาด
43อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
44อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
45อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
46นาย สมศักดิ์ กันถาด
47อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
48นาง สุธิดา นะภิใจ
49ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
50นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
51นาง เหมสุดา แก้วกอง
52นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
53อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
54อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
55อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
56นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
57นาง อัญชลี ปินตาวงค์
58นาย อุเทน นะภิใจ
59อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
60อาจารย์ ดร. เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
61อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093