Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  อบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 • TOR สายสนับสนุน :
  มิติ 1.3 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติ 1.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
 • รายละเอียด :
  อบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • วันที่ :
  7 ธันวาคม 2566-8 ธันวาคม 2566
 • เวลา :
  08.30-16.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  1 ธันวาคม 2566-8 ธันวาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  150
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3นางสาว กรองทอง สิธิเกตุ
4อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
5นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
6อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
7นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
8นาย จตุพล มูลเมือง
9อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
10นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
11นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
12นางสาว ฉลวย จันศรี
13นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
14อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
16อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
17นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
18อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
19นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
20นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
21นาย ธนากร แนวพิชิต
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
23อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
24อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
25อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
26นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
27อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
28นาง บุษบง เสนรังษี
29นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
30นาง ปรียฉัตร บุนนาค
31ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
32นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
33นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
34นาย เปรมชัย สุทธคุณ
35อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
36ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
37ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
38นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
39นาย ภิญโญ ผลงาม
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
41นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
42นาย ยุทธการ ปานคล้ำ
43อาจารย์ ดร. รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
44อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
45นางสาว รัตนา ปัญญาเครือ
46ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
47อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
48ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
49ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
50นาย วราวุธ อัฐวงศ์
51อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
52อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
53อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
54นาย วัลลภ อัฐวงศ์
55อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
56นาง วาสนา วรรณคำ
57นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
58อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
59รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
60ดร. ศตพล กัลยา
61อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
62นาย ศักดา ปินตาวงค์
63นาง ศิรภัสสร กันถาด
64ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
65อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
66อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
67นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
68อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
69นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
70อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
71นาย สุทิน สามาทอง
72นาง สุธิดา นะภิใจ
73ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
74นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
75นาง เหมสุดา แก้วกอง
76รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
77นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
78นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
79อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
80อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
81อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
82นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
83อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
84นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
85นาง อัญชลี ปินตาวงค์
86อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
87นาย อุเทน นะภิใจ
88อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
89อาจารย์ ดร. เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093