Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ATK Test #ครั้งที่ 1
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.5 ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คำสั่ง (8)
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  4 มกราคม 2565-7 มกราคม 2565
 • เวลา :
  00.00-23.30 น.
 • สถานที่ :
  WFH
 • ลงทะเบียน :
  3 มกราคม 2565-3 มกราคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  200
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
3อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
4นางสาว กรองทอง สิธิเกตุ
5นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
6อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
7นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
9อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
10อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
11นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
12อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
13นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
14นางสาว ฉลวย จันศรี
15รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
16อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
17ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
18รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
19อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
20อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
21นาย ธนากร แนวพิชิต
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
23อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
24อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
25นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
26นางสาว บังอร ปินนะ
27นาย บัญชา เชาว์แล่น
28นาง บุษบง เสนรังษี
29อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
30นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
31อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
32อาจารย์ ดร. ประเจต อำนาจ
33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
34นาง ปรียฉัตร บุนนาค
35ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
36นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
37อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
38นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
39อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
40อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
41ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
42ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
43นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
44ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
45นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
46ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
47นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
48ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
49อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
50นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
51อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
52ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
53ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
54ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
55นาย วรากร พลเสน
56นาย วราวุธ อัฐวงศ์
57อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
58ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
59อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
60อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
61นาย วัลลภ อัฐวงศ์
62อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
63นาง วาสนา วรรณคำ
64ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
65นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
66อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
67รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
68ดร. ศตพล กัลยา
69อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
70ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
71อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
72นาย ศักดา ปินตาวงค์
73นาง ศิรภัสสร กันถาด
74ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
75อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
76อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
77นาย สมเชิด กั๋นไก้
78นาย สมศักดิ์ กันถาด
79นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
80อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
81อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
82นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
83อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
84นาย สุทิน สามาทอง
85นาง สุธิดา นะภิใจ
86อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
87ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
88นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
89นาง เหมสุดา แก้วกอง
90รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
91นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
92นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
93อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
94อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
95อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
96นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
97อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
98นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
99นาง อัญชลี ปินตาวงค์
100อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
101นาย อุเทน นะภิใจ
102อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
103อาจารย์ ดร. เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093