Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  รายงานผลตรวจ Atk ครั้งที่ 2
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.5 ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คำสั่ง (8)
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  รายงานผลตรวจ Atk ครั้งที่ 2 10 มค.2565
 • วันที่ :
  10 มกราคม 2565-14 มกราคม 2565
 • เวลา :
  00.00-23.30 น.
 • สถานที่ :
  -
 • ลงทะเบียน :
  9 มกราคม 2565-9 มกราคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  178
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
4อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
5อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
6นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
8อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
9อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
10นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
11อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
12นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
13นางสาว ฉลวย จันศรี
14รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
15อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
17รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
18อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
19อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
20อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
21นาย ธนากร แนวพิชิต
22อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
23อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
24อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
25นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
26อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
27นางสาว บังอร ปินนะ
28นาย บัญชา เชาว์แล่น
29นาง บุษบง เสนรังษี
30อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
31นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
33นาง ปรียฉัตร บุนนาค
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
35นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
36อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
37นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
38อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
39อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
41ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
42อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
43ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
44นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
45ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
46นาย ภิญโญ ผลงาม
47ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
48นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
49ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
50ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
51อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
52นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
53อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
54ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
55ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
56ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
57นาย วรากร พลเสน
58นาย วราวุธ อัฐวงศ์
59อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
60ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
61อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
62อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
63นาย วัลลภ อัฐวงศ์
64อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
65นาง วาสนา วรรณคำ
66ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
67นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
68อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
69รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
70ดร. ศตพล กัลยา
71ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
72อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
73นาง ศิรภัสสร กันถาด
74ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
75อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
76อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
77อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
78นาย สมเชิด กั๋นไก้
79นาย สมศักดิ์ กันถาด
80นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
81อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
82อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
83นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
84อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
85นาง สุธิดา นะภิใจ
86ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
87ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
88นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
89นาง เหมสุดา แก้วกอง
90รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
91นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
92นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
93อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
94อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
95อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
96อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
97นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
98นาง อัญชลี ปินตาวงค์
99อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
100อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
101ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
102อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
103นาย อุเทน นะภิใจ
104อาจารย์ ดร. เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093