Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย TOR ประจำปี 2565 (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.2 โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ย.002 งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคัมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)(U2T) (10)
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  (กิจกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดทำ TOR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล) ทั้งนี้ เนื่องจากแต่เดิมการจัดทำข้อตกลงภาระงาน (TOR) จะทำในรูป Excel แต่ ณ ปัจจุบันในปี 2565 นี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน จัดทำ TOR ผ่านระบบ PMS
 • วันที่ :
  11 มกราคม 2565-11 มกราคม 2565
 • เวลา :
  09.30-11.00 น.
 • สถานที่ :
 • ลงทะเบียน :
  10 มกราคม 2565-11 มกราคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  80
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
3นาย จตุพล มูลเมือง
4นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
5นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
6นางสาว ฉลวย จันศรี
7นาย ถวิล ยานะวิน
8นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
9นาย ทศพล กันยากิจ
10นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
11นาย ธนากร แนวพิชิต
12นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
13นาย บัญชา เชาว์แล่น
14นาง บุษบง เสนรังษี
15นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
16นาง ปรียฉัตร บุนนาค
17นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
18นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
19นาย เปรมชัย สุทธคุณ
20ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
21นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
22นาย ภิญโญ ผลงาม
23อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
24นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
25นาย วรากร พลเสน
26นาย วราวุธ อัฐวงศ์
27นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
28นาย วัลลภ อัฐวงศ์
29นาง วาสนา วรรณคำ
30นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
31ดร. ศตพล กัลยา
32นาย ศักดา ปินตาวงค์
33นาง ศิรภัสสร กันถาด
34นาย สมเชิด กั๋นไก้
35นาย สมศักดิ์ กันถาด
36นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
37นาย สิงหา เถระ
38นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
39นาย สุทิน สามาทอง
40นาง สุธิดา นะภิใจ
41ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
42นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
43นาง เหมสุดา แก้วกอง
44นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
45นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
46นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
47นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
48นาง อัญชลี ปินตาวงค์
49นาย อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
50นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093