Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน "แนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียวของส่วนงาน"
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.2 โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ย.002 งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคัมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)(U2T) (10)
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  24 มกราคม 2565-24 มกราคม 2565
 • เวลา :
  13.30-15.00 น.
 • สถานที่ :
  Microsoft Teams
 • ลงทะเบียน :
  20 มกราคม 2565-24 มกราคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  70
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2นางสาว กรองทอง สิธิเกตุ
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
5นาย จตุพล มูลเมือง
6นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
7นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
8นางสาว ฉลวย จันศรี
9นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
10นาย ทศพล กันยากิจ
11นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
12นาย ธนากร แนวพิชิต
13นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
14นาย บัญชา เชาว์แล่น
15นาง บุษบง เสนรังษี
16นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
17นาง ปรียฉัตร บุนนาค
18นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
19นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
20นาย เปรมชัย สุทธคุณ
21นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
22นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
23นาย ภิญโญ ผลงาม
24นาย วรากร พลเสน
25นาย วราวุธ อัฐวงศ์
26นาง วาสนา วรรณคำ
27นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
28ดร. ศตพล กัลยา
29นาย ศักดา ปินตาวงค์
30นาง ศิรภัสสร กันถาด
31นาย สมศักดิ์ กันถาด
32นาย สิงหา เถระ
33นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
34นาย สุทิน สามาทอง
35นาง สุธิดา นะภิใจ
36ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
37นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
38นาง เหมสุดา แก้วกอง
39นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
40นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
41นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
42นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
43นาง อัญชลี ปินตาวงค์
44นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093