Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น ๓ อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • วันที่ :
  26 มกราคม 2565-26 มกราคม 2565
 • เวลา :
  08.30-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น ๓ อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • ลงทะเบียน :
  26 มกราคม 2565-26 มกราคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
3นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
4นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
5นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
6นาง บุษบง เสนรังษี
7นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
8นาย รัฐภูมิ กาศสกุล
9รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
10ดร. ศตพล กัลยา
11นาง ศิรภัสสร กันถาด
12อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
14ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
15นาง เหมสุดา แก้วกอง
16นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
17นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
18นาง อัญชลี ปินตาวงค์
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093