Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ค่ายพัฒนาห้องเรียนพิเศษ ปฏิบัติวิทยาศาสตร์ ร.ร พิริยาลัย - 4 ก.พ 65
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.3 การเพิ่มรายได้ (10)
 • TOR สายวิชาการ :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • รายละเอียด :
  ค่ายพัฒนาห้องเรียนพิเศษ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมีและชีววิทยา) ร.ร พิริยาลัย
 • วันที่ :
  4 กุมภาพันธ์ 2565-4 กุมภาพันธ์ 2565
 • เวลา :
  08.00-20.00 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ลงทะเบียน :
  4 กุมภาพันธ์ 2565-4 กุมภาพันธ์ 2565
 • จำนวนที่รับ :
  20
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
3อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
4อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
5อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
6อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
7นาย บัญชา เชาว์แล่น
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
9นาย วราวุธ อัฐวงศ์
10อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
12อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
13นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093