Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ผลักดันการเช่าสถานที่ห้องประชุมของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.แพร่ - 3 ก.พ 65
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.3 การเพิ่มรายได้ (10)
 • TOR สายวิชาการ :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • รายละเอียด :
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.แพร่ ขอใช้ห้องประชุม
 • วันที่ :
  3 กุมภาพันธ์ 2565-3 กุมภาพันธ์ 2565
 • เวลา :
  08.00-18.30 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ลงทะเบียน :
  3 กุมภาพันธ์ 2565-3 กุมภาพันธ์ 2565
 • จำนวนที่รับ :
  20
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093